| දැනට රටෙහි පවත්නා වසංගත රෝග තත්ත්වය මත රජය විසින් පනවා තිබෙන සංචරණ සීමා හේතුකොටගෙන "ද ෆිනෑන්ස්" ආයතනයේ බම්බලපිටිය ප්‍රධාන ශාඛා පරිශ්‍රයෙහි ගණුදෙනු කටයුතු සීමා කර ඇති අතර ඔබගේ අවශ්‍යතාවය අනූව මෙම දුරකථන අංක ඔස්සේ අදාල ආයතනික නිලධාරීන්ගේ සේවය ලබා ගත හැකි බව කාරුණිකව දන්වා සිටිමු. • තැන්පතු හා ඉතිරිකිරීමේ ගිණුම් සම්බන්ධ අවශ්‍යතා - 0716 128 508 (Mr. Kushan) / 0713 436 008 (TFC Info Mobile) • ණය ආපසු ගෙවීම් සම්බන්ධ අවශ්‍යතා - 0711 864 018 (Mr. Saman) / 0714 086 248 (Mr. Nishantha) / 0711 864 361 (Mr. Ruwan) / 0714 086 245 (Mr. Chamara) / 0716 813 193 (Mr. Asanka) • ඉඩම් ඔප්පු සහ අනෙකුත් නීතිමය කටයුතු සම්බන්ධ අවශ්‍යතා - 0702 588 987 (Mr. Ajith) / 0714 107 429 (Mr. Lalindra) ස්තූතියි. ~ කළමණාකාරීත්වය ~|

Our Values

Safe and secure

Honest and responsible

Innovative and team-spirited professionals

Global and caring

A good neighbor

High level of dedication